15 phút tập ngực

15 Phút tập NGỰC TO NÉT đơn giản hiệu quả tại nhà cùng BUFFIT

Danh sách các bài tập

 1. Standing Cable Fly – Nhóm cơ: Ngực dưới
 2. Standing Lower Chest Fly – Nhóm cơ: Ngực trên
 3. Chest Press – Nhóm cơ: Ngực giữa
 4. Push Up – Nhóm cơ: Ngực giữa
 5. Diamond Push Up – Nhóm cơ: Ngực trong

15 phút tập tay to

15 Phút tập TAY TO toàn diện đơn giản hiệu quả tại nhà cùng BUFFIT

Danh sách các bài tập

 1. Kneeling Curl – Nhóm cơ: Tay trước
 2. Kick Back – Nhóm cơ: Tay sau
 3. Hammer Curl – Nhóm cơ: Tay trước
 4. Reserve Hand – Nhóm cơ: Tay sau
 5. Triceps Dips – Nhóm cơ: Tay sau

15 phút tập bụng

15 Phút tập BỤNG 6 múi đơn giản hiệu quả tại nhà cùng BUFFIT

Danh sách bài tập

 1. Resistance band alternating leg crunch – Nhóm cơ: Bụng
 2. Resistance band AB Crunch – Nhóm cơ: Bụng
 3. Resistance band Lying reserve crunch – Nhóm cơ: Bụng
 4. Boat hold – Nhóm cơ: Bụng
 5. Russian Twist – Nhóm cơ: Bụng

15 phút tập lưng xô

15 Phút tập LƯNG XÔ không cần tạ đơn giản hiệu quả tại nhà cùng BUFFIT 

Danh sách các bài tập

 1. Band Lat Pull – Nhóm cơ: Xô
 2. Crank the Mower – Nhóm cơ: Lưng/xô
 3. Alternating High Row – Nhóm cơ: Lưng/xô
 4. Pull Up – Nhóm cơ: Lưng/xô
 5. Chin Up – Nhóm cơ: Lưng/xô

15 phút tập mông đùi

15 phút tập mông đùi đơn giản hiệu quả tại nhà cùng BUFFIT 

Danh sách các bài tập:

 1. Band Squat – Nhóm cơ: Chân – Mông
 2. Band Lunges – Nhóm cơ: Chân – Mông
 3. Band Glute Bridge – Nhóm cơ: Mông
 4. Donkey Hydrants – Nhóm cơ: Mông – Đùi
 5. Hip Drives – Nhóm cơ: Mông

15 phút tập vai to

15 Phút tập vai không cần tạ đơn giản hiệu quả tại nhà cùng BUFFIT 

Danh sách các bài tập:

 1. Front Raise – Nhóm cơ: Vai
 2. Lateral Raise – Nhóm cơ: Vai
 3. Shoulder Press – Nhóm cơ: Vai
 4. Alternative Side Plank – Nhóm cơ: Vai
 5. Pseudo Push Up – Nhóm cơ: Vai